Fechas límite para renovación de vehículos de taxi Barcelona

1) Calendario de renovación de vehículos que están adaptados para el transporte de personas con movilidad reducida o que tienen etiqueta 0 establecida por la DGT en cada momento:

Año de matriculación Fecha Límite
Hasta 2005 31 de diciembre de 2019
A partir 2006 Mes/año matriculación + 14 años

 

2) Calendario de renovación para el resto de vehículos:

Año de matriculación Fecha Límite
Hasta a 2003 31 de enero de 2019
2004 – 2005 28 de febrero de 2019
2006 31 de marzo de 2019
Enero-junio 2007 30 de abril de 2019
Julio-diciembre 2007 31 de mayo de 2019
Enero-junio 2008 30 de junio de 2019
Julio-diciembre 2008 31 de julio de 2019
Enero-agosto 2009 31 de agosto de 2019
A partir de septiembre 2009 Mes/año/matriculación + 10 años

 

También, el Consejo de Administración del IMT aprobó los procedimientos administrativos para la autorización de vehículos de más de 5 plazas; para la autorización por la ampliación de número de plazas para vehículo de más de 5 plazas; para la autorización de vehículos de segunda mano y para la autorización para la transmisión de licencias de taxi.

Anuncio aprobación Reglamento servicios VTC Area Metropolitana de Barcelona

El Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona, en sesión celebrada el 26 de junio de 2018, ha adoptado el siguiente acuerdo:

El Consejo Metropolitano, en sesión de 27 de febrero de 2018, decidió asumir el ejercicio de la ordenación sectorial y de intervención administrativa en relación a la actividad desarrollada por los particulares de transporte público urbano discrecional de viajeros con conductor en vehículos de hasta nueve plazas que discurre íntegramente en el ámbito del Área Metropolitana de Barcelona, mediante la aprobación del reglamento de esta actividad y la correspondiente sujeción a autorización.

Asimismo, se acordó aprobar inicialmente dicho Reglamento y abrir un plazo de treinta días de información pública y audiencia con los afectados.

Durante este plazo se han presentado los escritos de alegaciones y sugerencias que figuran en el expediente y en relación a los cuales se ha emitido el informe perceptivo de la Secretaría General, que incorpora también, para mayor seguridad jurídica, el dictamen jurídico y el informe técnico que constan en las actuaciones, de los cuales resulta la ratificación de las facultades del Área Metropolitana para aprobar y aplicar la reglamentación contenida en el Reglamento y la necesidad de limitar el número máximo de autorizaciones de vehículos VTC que operan en el transporte estrictamente urbano a nivel metropolitano, sin prejuicio de la plena eficacia de las autorizaciones estatales o autonómicas en el caso del transporte interurbano.

Según dichos informes, se aceptan o se rechazan íntegra o parcialmente las alegaciones formuladas, por lo que se propone introducir determinadas enmiendas al Reglamento aprobado inicialmente, en relación al apartado 3 del artículo 7, que hace referencia a la necesidad de que los nuevos vehículos que soliciten las autorizaciones en las que se incremente el número de plazas deben adaptarse a las personas con movilidad reducida, así como también hace referencia al reconocimiento de las autorizaciones otorgadas por la Generalitat antes de la limitación primera derivada de la proporción de 1/30 respecto a las licencias de taxis (disposición transitoria). Del mismo modo, se aceptan e incorporan determinadas modificaciones puntuales asociadas a la perspectiva de género.

Por todo ello, se propone adoptar el siguiente acuerdo por parte del Consejo Metropolitano:

ACEPTAR o RECHAZAR, según resulte en cada caso, las alegaciones y sugerencias presentadas por entidades, asociaciones y particulares interesados en el trámite de información pública al que se ha sometido el Reglamento de los servicios urbanos de transporte discrecional de viajeros que realizan los vehículos de turismo de alquiler con conductor o conductora (VTC), aprobado inicialmente por el Consejo Metropolitano en sesión de 27 de febrero de 2018, e introduciendo en el texto del Reglamento las enmiendas derivadas de las aceptaciones totales o parciales.

APROBAR DEFINITIVAMENTE el Reglamento metropolitano de los servicios urbanos de transporte discrecional de viajeros que realizan los vehículos de turismo de alquiler con conductor o conductora (VTC), según el texto que se adjunta como anexo en este acuerdo. PUBLICAR el texto íntegro del Reglamento en el Boletín Oficial de la provincia de Barcelona y en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, a efecto de su entrada en vigor.

NOTIFICAR dicho acuerdo a los ayuntamientos del Área Metropolitana de Barcelona, a la Agencia Catalana de la Competencia, a la Dirección General de Transportes y Movilidad del departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya y al Ministerio de Fomento, de la Administración General del Estado, así como a los grupos políticos del área metropolitanos de Ciudadanos y Partido Popular, adjuntando los informes emitidos sobre las alegaciones presentadas en el trámite de información pública.

NOTIFICAR este acuerdo a las entidades, asociaciones y particulares que han comparecido en el trámite de información pública, adjuntando una copia de los informes emitidos sobre las alegaciones y sugerencias formuladas.

Contra este acuerdo de aprobación definitiva se puede interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.

Barcelona, 2 de julio de 2018

El secretario general accidental, Sebastià Grau Àvila

 

GDE Error: La URL solicitada no es válida

 

GDE Error: Error al recuperar el fichero. Si es necesario, desactiva la comprobación de errores (404:Not Found)

 

Per què el sector del taxi està contra Uber?

Entrevista a nuestro compañero Angel Gracia Corral, Sindicato de taxistas autónomos de Barcelona (STAB):

quatre-professionals-del-irrupcio-situacio_1633046717_33373479_1500x1001Que Uber i el sector del taxi no arribin a entendre’s mai no és notícia, però les raons dels groc-i-negres contra la plataforma de transport sovint han quedat soterrades pel soroll mediàtic de les mobilitzacions. A Europa, la plataforma de transport s’ha topat amb un col·lectiu fortament regulat, sindicalitzat i bel·ligerant que li ha posat les coses difícils. Quatre professionals del taxi expliquen els motius pels quals volen frenar l’entrada de l’aplicació a Espanya, però admeten que el seu servei s’ha de mirar al mirall i avançar cap a la modernització.

COMPETÈNCIA DESLLEIAL

Per què els preocupa l’arribada de l’economia col·laborativa?

Antoni Servós: No és economia col·laborativa, és economia especulativa. Uber és una plataforma totalitarista. Per què es parla del monopoli del taxi, quan són ells els que actuen com un monopoli?

Carmen de Tienda: Sempre ha sigut una economia submergida, que no pagava impostos i, evidentment, cap govern sensat li ha permès l’entrada tal com volia fer-ho. No pots competir amb algú que no té costos d’explotació.

Es va tombar l’entrada d’Uber a Espanya per primer cop el 2014 i ara hi torna amb les llicències VTC de lloguer de vehicles amb conductor. Quina serà la resposta?

C.T.: Aquí Uber hi ha trobat un forat, però com ho pot fer qualsevol altre. El problema principal ja no són només ells, sinó precisament la liberalització de les llicències VTC, que provocaria una desproporció entre els taxis i altres operadors. Qualsevol que tingui un carnet de conduir hi pot accedir.

Ángel Gracia: Les VTC no requereixen alta fiscal o d’autònoms i no han de passar cap control especial de vehicles, a banda de la ITV.

Carles Casasnovas: Ni d’assegurances o exàmens d’entrada. ¿Qui et paga la cadira de rodes si el teu Uber té un accident?

A.S.: S’ha de lluitar per mantenir la proporció, que ara està fixada en una VTC per cada 30 taxis.

Competència és dels últims que s’han apuntat a pressionar perquè el taxi es liberalitzi. ¿Estarien a favor d’una regulació menys rígida?

Á.G.: A mi no m’agrada que el taxi estigui tan regulat com ho està ara, però tampoc es pot permetre que sigui un campi qui pugui. Potser ho hauríem de desregular en un 70%, garantint que hi hagi un control sobre el nombre de llicències.

C.T.: Jo vull que els meus taxis treballin el màxim possible per poder treure’n tot el benefici que pugui, i per això cal que les normes donin més marge. ¿Quin sentit té que s’obligui a parar quan hi ha gent al carrer buscant un vehicle?

A.S.: Ens hem de modernitzar, però no cal desregular, sobretot en els preus, per garantir que les tarifes siguin transparents.

UNA CURSA PER GUANYAR EL MERCAT

Hi ha pastís per a tots?

C.T.: Aquest és un dels debats eterns del sector. ¿Sobren o falten taxis? Per a mi la resposta és molt clara. Si entren nous operadors econòmics és perquè hi ha oportunitats de negoci, si no, anirien a atacar un altre mercat.

C.C.: En algunes estones poden faltar, però tots sabem que el 95% del temps sobren taxis a Barcelona. Hi ha pastís a repartir, però no hi ha prou demanda.

A.S.: El taxi ja en té, de competència. De fet, en té moltíssima. A Barcelona pots escollir si et vols moure en bus, metro, cotxe privat, bicicleta… Hi ha una flota suficient i, a més, si es mira el total espanyol, és molt superior a la mitjana europea.

Á.G.: El comerç local tanca perquè hi ha Mango i Zara; les cafeteries petites no aguanten perquè obren franquícies de Granier. Si no tens un gran capital darrere no pots fer res, i aquesta és l’amenaça d’Uber.

També han entrat en joc les aplicacions de serveis per a taxis, com el gegant creat per la fusió de Hailo i MyTaxi. No els preocupen?

A.S.: Les multinacionals que hi ha darrere aquestes aplicacions s’estan quedant el mercat i una vegada tinguin prou quota començaran a fer pagar als taxistes. La radioemissora més gran que hi ha hagut a Barcelona potser tenia 1.500 taxis en el seu moment, i Hailo i MyTaxi ja superen de lluny aquestes xifres.

C.C.: Qui són aquestes aplicacions? Darrere hi ha empreses com Daimler -el fabricant de Mercedes-Benz- i fons d’inversió que són molt poderosos. És capital risc i volen que el sector funcioni com en qualsevol altra inversió. Arriben, ho exploten, ho espremen en molt poc temps i, quan no dóna més rendiment, ho deixen anar.

Com justifiquen als clients que no puguin escollir entre pagar deu euros per un taxi o vuit per un Uber?

Á.G.: Hem de partir del punt que el transport de persones no és un producte. És un servei i, a més, com l’educació i la sanitat, prioritari. No es pot mercadejar amb una cosa que les persones necessiten.

C.C.: Jo quan entro en una botiga puc escollir entre un producte o un altre, però sé que tots provenen d’un mercat legal i regulat. Els treballadors que l’han fabricat han cobrat un salari i l’empresa ha cotitzat a la Seguretat Social. L’usuari no pot escollir un conductor pirata només perquè la carrera surti més barata, ha de complir la llei.

L’entrada d’Uber també ha obert interrogants sobre el funcionament del mateix sector. ¿Hi ha assignatures pendents?

A.S.: Ens hem de posar al dia i adaptar-nos al segle XXI. Si volem sobreviure, el perill no és només Uber, però aquí també cal molta més feina de l’administració.

C.T.: No vull veure la irrupció d’Uber com una cosa negativa, sinó positiva, perquè ha provocat que es comencin a qüestionar algunes de les estructures del taxi. El sector ha necessitat arribar a aquest punt per adonar-se que cal canviar algunes coses i aprendre a competir.

C.C.: Hem de centrar-nos a lluitar per la qualitat. Jo no puc competir en preus contra Uber, però sí que puc donar un millor servei. No penso gastar la meva energia a enfrontar-me amb ells, sinó a potenciar iniciatives com la flota del Taxi Ecològic, que aporten un valor afegit a l’oferta del sector.

LES LLICÈNCIES, INTOCABLES

Un dels arguments contra Uber és que amenaça el sistema de llicències, que al sector es considera una garantia per a la jubilació dels taxistes.

C.C.: Uber és un maldecap fins a cert punt, però encara em preocupa més el preu de la meva llicència quan em jubili. ¿Qui renunciaria a recuperar aquests diners?

C.T.: Tots estem d’acord que el valor patrimonial de la llicència és intocable. Seria molt difícil eliminar jurídicament aquest sistema. Quan obres un restaurant també pagues un traspàs en la majoria de casos. El que s’ha de procurar és que es mantinguin en una quantitat normal, perquè al final es puguin amortitzar per viure dignament.

A.S.: Aquí tots l’hem pagada. Ningú ens pot acusar que aquestes llicències s’hagin regalat. És la manera de funcionar del sector.

En altres indústries com la mineria s’han plantejat indemnitzacions de l’Estat. ¿Preveuen un escenari així?

C.T.: Si es pagués una indemnització pel preu real actual de la llicència, trobo que seria inviable. Cap administració sensata podria assumir una despesa així.

C.C.: Seria passar de regular a perdre diners, no és una opció que cap govern es plantegi ara mateix.

EL SECTOR FA AUTOCRÍTICA

Té mala fama el taxi?

Á.G.: Des que era petit aquest ha sigut un corrent d’opinió habitual. Hi ha un 10% o un 15% de la població que no suporta el taxi. Per això se’ns ha posat noms com els pessetes o l’or negre.

C.C.: Passa el mateix que quan Telefónica era l’única companyia de telèfon que podies contractar. Quan va sortir Vodafone i altres operadores, els usuaris van començar a marxar perquè era el que havies hagut d’aguantar tota la vida.

Á.G.: Una de les coses que sempre s’han demanat a l’Institut del Taxi és que calia donar una visió més amable del sector, però això mai s’ha aconseguit.

Està unit el sector?

C.T.: Està clar que tots pensem el mateix sobre Uber, però, més enllà, és molt difícil posar-se d’acord.

Á.G.: Estem parlant que la base del taxi està formada en un 80% per autònoms. És un sector molt atomitzat i Uber se n’ha aprofitat. Mentre nosaltres discutim sobre com liberalitzar-nos, ells arriben per darrere i ens prenen la feina. En aquest sentit, potser ajudaria que hi hagués més proporció d’empreses al sector -mantenint la majoria d’autònoms- per tenir una veu molt més forta.

Ver Fuente Original: Diari Ara

REUNIÓN PCI EN EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 09/12/2015

PCI

COMUNICADO AL SECTOR DEL TAXI DEL AMB
(ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA)

REUNIÓN EN EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA.
09/12/2015

ASISTENTES:

• Sra. Ada Colau, Alcaldesa de Barcelona.
• Sra. Mercedes Vidal, Concejal de Mobilitat y Presidenta del IMET.
• Sra. M. Teresa Carrillo, Gerente del IMET.
Plataforma Contra el Intrusismo(PCI).

PLATAFORMA CONTRA EL INTRUSISMO (PCI) expuso en la reunión las siguientes: DEMANDAS

1. Creación de patrullas de la Guardia Urbana, dedicadas a luchar contra el intrusismo en el transporte de pasajeros. Estas estarían compuestas por agentes con formación específica en legislación de transporte de pasajeros. El objectivo es aumentar el número y la eficacia de las inspecciones a vehículos sospechosos.

2. Declaración institucional por parte del Ayuntamiento, en defensa del modelo actual de taxi y condenando claramente el intrusismo en el transporte de pasajeros.

3. Replanteamiento de los carriles bici de la ciudad, tanto presentes como futuros, pasando estos al lado izquierdo de la calzada. El carril bici a la derecha de la calzada impide la correcta prestación del servicio que el taxi presta a la ciudad.

RESPUESTAS DEL AYUNTAMIENTO

1. Estudiarán la viabilidad de las patrullas anti-intrusismo de la Guardia Urbana. De momento, de manera inmediata comenzarán a formar más agentes en legislación de transporte de pasajeros.

2. El equipo municipal en pleno, con la Alcaldesa al frente, se compromete a favor del taxi regulado y en contra de cualquier operador ilegal de transporte de pasajeros. A tal fín, publicarán en breve una nota de prensa.

3. El equipo municipal apuesta claramente por el fomento de la movilidad en bicicleta, en detrimento del vehículo particular. Son conscientes del deficiente diseño y/o ubicación de algunos carriles bici y se comprometen a consultar al sector del taxi antes de hacer otros nuevos.

OTROS TEMAS

1. La señora Ada Colau, Alcaldesa de BCN, se interesó por otros temas de interés para el sector del taxi. Estos se debatieron, si bien sin profundizar en ellos, ya que el tema principal era el intrusismo.

2. Las asociaciones que componen la PCI entregaron a la Alcaldesa, a título individual, un documento con las propuestas para la mejora del sector del taxi.

VALORACIÓN DE LA REUNIÓN

PLATAFORMA CONTRA EL INTRUSISMO (PCI) valora muy positivamente el posicionamiento del equipo de gobierno municipal al lado del taxi legal y regulado. Asimismo, valora el compromiso mostrado por el consistorio para luchar contra el intrusismo de los operadores ilegales del transporte de pasajeros.

La PCI velará por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Plataforma Contra el Intrusismo

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'ha reunit avui amb els membres del sector del taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona que formen part de la Plataforma Conta l'Intrusisme (PCI), on ha remarcat el compromís contra la liberalització i l'intrusisme.
L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s’ha reunit avui amb els membres del sector del taxi de l’àrea metropolitana de Barcelona que formen part de la Plataforma Conta l’Intrusisme (PCI), on ha remarcat el compromís contra la liberalització i l’intrusisme.
GDE Error: La URL solicitada no es válida

REUNIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL AEROPUERTO DE EL PRAT. Viernes, 27/11/2015

PCI

REUNIÓN EN LAS DEPENDENCIAS DEL AEROPUERTO DE EL PRAT.

Viernes, 27/11/2015

ASISTENTES:

PLATAFORMA CONTRA EL INTRUSISMO (PCI) presentó de nuevo sus: DEMANDAS
1. Ampliación de la zona reservada para las esperas de taxis (VT) y vehículos de alquiler con conductor (VTC). Esta actuación iría acompañada de la instalación de barreras y cámaras en la entrada. El objetivo es controlar que sólo accedan vehículos con toda la documentación en regla.

2. Creación de una patrulla con sede fija en el aeropuerto. Los agentes deberían recibir formación específica sobre legislación de transporte de pasajeros.

El objetivo es incrementar el número y eficacia de las inspecciones a vehículos sospechosos.

3. Facilitar información sobre el taxi legal a los pasajeros del aeropuerto. Instalación de un stand con información y una pantalla interactiva con acceso a la APP ‘AMB Taxi Barcelona’.

RESPUESTA A LAS DEMANDAS

1. AENA se niega en redondo a la instalación de las barreras y las cámaras, alegando motivos ‘logísticos’ (sic).

Con independencia de la instalación de estas barreras, el IMET y el Departament de Transports ven factible aumentar el control de los vehículos que acceden a esta zona. Se comprometen a estudiar las posibilidades que les ofrece el recientemente aprobado ROTT (Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres).

2. Mossos d’Esquadra se comprometen a solicitar el aumento de efectivos formados en legislación del transporte de pasajeros.
De manera inmediata, aumentarán la vigilancia en el hall de la Terminal T1.

En este lugar hay una presencia casi constante de piratas, ofreciendo servicios ilegales de transporte a pasajeros desprevenidos.

3. AENA e IMET aprueban la instalación en breve de la pantalla interactiva, en la zona de recogida de maletas (donde el posible cliente tiene más tiempo para hacer una consulta).

La PCI colaborará en decidir el emplazamiento más idóneo para la pantalla. El stand requiere más estudio, por tratarse de un tema más complejo.

VALORACIÓN DE LA REUNIÓN

PLATAFORMA CONTRA EL INTRUSISMO (PCI) valora muy positivamente el acuerdo alcanzado para la instalación de la pantalla informativa para los pasajeros.

La PCI no entiende la negativa de AENA a la instalación de las barreras de acceso de la ‘zona VTC’.

La PCI, además de seguir reclamando esta medida, velará porque se cumplan los compromisos, adquiridos por las diferentes administraciones y cuerpos policiales. La PCI evaluará los resultados en la próxima reunión del mes de Enero y, en caso de incumplimiento, estudiará las posibles medidas a llevar a cabo.

Plataforma Contra el Intrusismo

GDE Error: La URL solicitada no es válida

INAUGURACIÓN DE LA FERIA DEL TAXI 2015

Feria Taxi Barcelona
Feria Taxi Barcelona

Estimados compañeros taxistas.

A partir de mañana y hasta el domingo día 29, se celebra la décima edición de la Feria del Taxi, que este año aterriza en Barcelona.

Desde el sindicato de taxistas autónomos de Barcelona – STAB, nos complace como cada año este tipo de iniciativas para el sector, donde todo tipo de empresas, ofrecen sus mejores iniciativas para nuestra actividad en el taxi.

Dados los tiempos convulsos en los que se encuentra nuestro sector, no podíamos dejar pasar esta oportunidad sin recomendaros encarecidamente vuestra asistencia y en donde seguro encontraréis todo tipo de novedades interesantes que pueden mejorar la imagen, el servicio al usuario, la modernización y la rentabilidad del taxi en España.

Sois vosotros los verdaderos protagonistas, y no las instituciones y administraciones que posan para la foto, así ahora más que nunca a todos los que podáis, asistamos y participemos todos de este evento.

INAUGURACIÓN DEL LA FERIA DEL TAXI  Xº ANIVERSARIO   La inauguración de la Feria del Taxi,Xº Aniversario, será el sábado 28 de Noviembre, con la representación de personalidades de la Generalitat de Catalunya, del Ajuntament de Barcelona y del Institut Metripolità del Taxi, junto con Sindicatos del Taxi. Se espera una gran afluencia de público dado que en Salón se presentan las últimas tecnologías para el sector y las marcas de automoción. Entidades financieras y de seguros estarán también presentes en la Feria, ofertando productos específicos para el sector del taxi. En las Zonas de Ocio, los más pequeños van a pasar un buen rato, con juegos, en la ludoteca del recinto.

UN DIA PARA DISFRUTAR  EN FAMILIA Y VER LAS ULTIMAS TENDENCIAS EN EL MUNDO DEL TAXI

GDE Error: Error al recuperar el fichero. Si es necesario, desactiva la comprobación de errores (404:Not Found)

FERIA TAXI 2015

Sant Jordi Club
Montjuic
Passeig Olímpic, 5-7, 08038
08202 (Barcelona)
Tfno:   (+34) 931.439.060
Móv:    (+34) 609.877.931
Email: info@feriataxi.esFECHAS Y HORARIOS

28 y 29 de Noviembre
Sabado y Domingo de 10:00 a 19:00

Para más información os recomendamos visitar: Feria Taxi

REUNIÓN QUINCENAL EN EL DEPARTAMENT DE TRANSPORTS DE LA GENERALITAT OCTUBRE

PCI

COMUNICADO AL SECTOR DEL TAXI DEL AMB
(ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA)

REUNIÓN QUINCENAL EN EL DEPARTAMENT DE TRANSPORTS DE LA GENERALITAT.

14/10/2015.

ASISTENTES:

Los diferentes organismos presentes informan a la PCI que han realizado las siguientes:

ACTUACIONES

1. Guardia Urbana de BCN, meses de agosto y septiembre:

 • Vehículos inspeccionados, 467.
 • Inmovilizaciones, 22.
 • Denuncias a VTC de fuera de Catalunya, 48.
 • Denuncias a VT de fuera del AMB, 5.
 • Zonas de actuación: Port Olímpic, Sagrada Família y otros puntos turísticos.

2. Mossos d’Esquadra, meses de agosto y septiembre:

 • Vehículos inspeccionados, 359.
 • Inmovilizaciones, 5.
 • Denuncias a VTC de fuera de Catalunya, 41.
 • Denuncias a VT de fuera del AMB, 21.
 • Zonas de actuación: Terminales aeroportuarias T1 y T2.

Después de la labor realizada contra los vehículos sin ningún tipo de autorización de transporte de pasajeros (piratas en el puro sentido de la palabra), aumentarán el control sobre la zona VTC.

Cabify y Ares Capital. La primera parece que está adquiriendo licencias VTC en Madrid. La segunda no ha activado ninguna de las que había pedido para Catalunya.

 • Barrera en la zona VTC del aeropuerto de El Prat. Aena sigue sin responder.
 • Hoteles que contratan transporte ilegal de pasajeros.

Después de recibir la carta informativa del Departament de Transports, muchos hoteles se han interesado por ampliar información. Se informa al Departament de Transports que algunos hoteles contratan vehículos con licencia VD (más de nueve plazas), cobrando precio por persona y efectuando diversas paradas en diferentes hoteles.

Ambas prácticas son ilegales para estos vehículos.

Piratería en zonas de ocio nocturno de L’Hospitalet de Llobregat. Se han denunciado amenazas a taxistas por parte de los conductores ilegales. La policía local de L’Hospitalet y los Mossos d’Esquadra trabajarán
conjuntamente para acabar con el problema.

VALORACIÓN DE LA REUNIÓN

PLATAFORMA CONTRA EL INTRUSISMO (PCI) agradece el esfuerzo de todas las partesimplicadas, administraciones y cuerpos policiales.

La PCI seguirá presionando para que este esfuerzo se mantenga y aumente, con el
fín de erradicar la lacra del intrusismo y la piratería en el transporte de pasajeros.

Más info click aquí

INTEGRANTES PCI Plataforma Contra el Intrusismo

GDE Error: La URL solicitada no es válida

Locución Dionisio Gracia sobre las propuestas que quiere tomar el IMT para el sector del taxi, y un repaso de los temas de actualidad.

Locución Dionisio Gracia nos hace un análisis sobre unas propuestas sobre los días festivos para el taxi, la retirada de taxistas, plan de viabilidad, publicidad, feria del automóvil, en definitiva temas de actualidad en el sector del taxi.

Audio: [audio:http://www.sintab.es/radio/220513entredosaguas-radiounioncatalunya-ivoox2067579-recortado.mp3|titles=Locución Entre dos Aguas – Dionisio Gracia de Mayo de 2013]

Entre dos Aguas – Mario Fernández

Cuando el reloj marca las 12h, es la hora de que Mario Fernández se haga cargo de los mandos musicales de Radio Unión Catalunya y gire hacia la mejor música del sur, con el único fin de hacerte pasar un buen rato y de que te sientas como en tu tierra.

Contacto: entredosaguas@radiounioncatalunya.com
Web: http://www.radiounioncatalunya.com

“El taxi es una empresa privada de interés público”

En esta ocasión, LVT realiza una entrevista a Dionisio Gracia Fajardo, presidente del STAB y vicepresidente primero y Presidente de Honor de la UNALT, sobre cómo nació la idea de que la licencia de taxi era patrimonio familiar.

[Img #2140]La Voz del Taxi.- ¿Desde qué momento tuvo la seguridad de que la licencia del profesional del taxi era patrimonio familiar?

Dionisio Gracia Fajardo.-Nunca tuve dudas. Desde que compré la primera licencia, tuve claro que era otra empresa cualquiera, sujeta a todo tipo de impuestos y sólo con la particularidad que se rige por su régimen reglamentario correspondiente, que evidentemente se ha de respetar.

LVT.- ¿En qué acto público justificó que la figura de la licencia del taxi era patrimonio familiar?

DGF.-  En un homenaje que se le hizo al presidente del IMT , Sr. Torres Carol, presidido por el alcalde Maragall en que se me invitó a que hiciese uso de la palabra sin yo contar con ello, aproveché la circunstancia para hacer una radiografía de por qué la licencia de taxi formaba parte del patrimonio familiar.

LVT.- Usted denomina al servicio del taxi como un servicio privado de interés público. ¿Por qué no lo define como un servicio público?

DGF.- Está muy claro que no es en sí un servicio público, sino que se trata de una empresa privada de interés público. Esta opinión ha sido posteriormente ratificada por destacados catedráticos de Derecho Administrativo como Rafael Entrena Cuesta, Eduardo García de Enterría y también por el propio Tribunal Supremo.

LVT.- Es conocido que con anterioridad al Congreso d Vigo, usted luchó, frente al entonces alcalde de Barcelona, para que no expropiaran títulos de licencias…

DGF.-  Aunque podría alargarme, lo haré breve. Por aquel entonces había un serio problema de arrendamientos en el sector del taxi y el alcalde de Barcelona escuchó a una de las partes con su valoración  política. Ante la gravedad del tema los gremios de la patronal delegaron en mi persona. Hablé con el alcalde y con  el gobernador. Cuando me percaté de que era una cuestión muy politizada, les pase un dossier a los dos. En él, les advertía que estaban cometiendo un error contra los propietarios, pero  hicieron caso omiso a mis advertencias y anularon las trece primeras licencias. Tuve que cortar por lo sano y me dirigí al Rey. Ganaron mis tesis y al final devolvieron a sus dueños las trece licencias expropiadas.

LVT.- ¿Finalmente qué fue lo que ocurrió?

DGF.- El propio alcalde de Barcelona nombró una comisión de la que formamos parte el abogado del Ayuntamiento y yo mismo. Arreglamos todo con careos entre arrendadores y arrendatarios y en seis meses todo quedó todo resuelto. Debo precisar que personalmente no los consideraba arrendamientos, para mi eran contratos de sociedad ‘sui generis’ entre las partes, pero alguien lo politizó todo, y prefiero no decir más porque el tema se arregló bien y, en definitiva, ya pertenece al pasado.

LVT.- Con motivo de todas estas acciones, ¿hubo algún tipo de repercusiones?

DGF.- Estos asuntos siempre tienen sus repercusiones. Si defiendes a unos, los otros no están conformes y viceversa. No obstante, terminé siendo amigo de todos, como no podía ser de otra manera, pues todos somos compañeros al fin y al cabo.

Fuente Original: La Voz del Taxi

Enlace: http://lvtdigital.es/not/1068/_ldquo_el_taxi_es_una_empresa__privada_de_interes_publico_rdquo_/

GDE Error: Error al recuperar el fichero. Si es necesario, desactiva la comprobación de errores (404:Not Found)

Escrito del STAB a la atención del IMT (feb/2013)

AL INSTITUTO  METROPOLITANO DEL   TAXI.

A LA ATENCIÓN DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE DEL  I.MT.

El Sindicato de Taxistas Autónomos de Barcelona , sigue en la línea de trabajo ya manifestada en nuestro anterior dossier de octubre de 2.012. Por ello, ante la situación de desconcierto que vive nuestro sector y de crisis aguda en lo social y en lo económico que nos afecta a todos , volvemos a ponernos a disposición de trabajar en pro de   nuestros profesionales, pero sin olvidar a la vez  el bien común y  la prosperidad general de nuestra sociedad.  Como hemos declarado de forma reiterada, la crisis actual es profunda y generalizada. No obstante, hemos padecido  otras  y las  hemos acabado superando con mayor o menor esfuerzo.  Ahora bien, volvemos a señalar  que nunca se puede actuar frente a la misma desde el pesimismo y victimismo, sino con el trabajo a destajo y esfuerzo diario. En definitiva, hemos de ser perseverantes y constantes en nuestra lucha.

Por otro lado, no caeremos en criticar propuestas presentadas o reinterpretadas por otros. Propuestas que parten en muchos supuestos de solicitar cosas imposibles. Medidas que con claridad extrema  se manifiestan  como utópicas en un periodo como el actual  de vacas flacas (por no decir famélicas). Ello se debe a que estamos padeciendo un periodo de muy limitadas  ayudas públicas. Ayudas que como es normal, y pese a no ser lo deseable para cada uno de los sectores afectados, sólo sufren recortes que paulatinamente se hacen más profundos y dolorosos.No obstante, no es de recibo el presentar este tipo de propuestas a la administración a sabiendas de que son irrealizables, para posteriormente crear un desencanto y una crítica directa, en este caso al IMET, al culpabilizar a este instituto por  inmovilismo y falta de soluciones de todos los males existentes y la carencia de resultados.

Tampoco es de nuestro agrado ni queremos hacer sangre de la retirada reciente del sistema de turnos. Tema que, como avisamos hasta la saciedad debíamos haber arreglado entre nosotros, en silencio y no dando la mala imagen que hemos proyectado a toda la ciudadanía y a nuestros clientes en particular. Mejor olvidarlo , pero sin volver a tropezar en la misma piedra.

En contra de ello si nos gustaría extendermos algo más en las medidas que deberían adoptarse para mejorar el sector y que deben orientarse todas ellas a  consolidar y ganar mercados para la prestación del servicio del taxi, citaremos las principales:

 • Mayor eficiencia y perseverancia en la lucha contra el intrusismo, acuerdos concretos con la Guardia Urbana y los Mossos.
 • Fomentar las paradas y  microparadas,
 • Apoyo al  taxi sanitario y al taxi adaptado,
 • Regulación concreta de los supuestos en que puedan prestarse servicios en la modalidad de taxi compartidoLimitar al máximo el uso del vehiculo privado en beneficio del transporte publico y del taxi. Por ejemplo, impidiendo al máximo la circulación en los anillos centrales o poniendo tasas a su acceso (como se lleva a cabo en ciudades tan avanzadas como Londres).
 • Campañas de fomento real y decidido del taxi metropolitano con publicidad específica. En diferente medios radios, TV, prensa, Internet….
 • Apoyar soluciones energéticas comunes en beneficio de la rebaja de los costes de explotación. Apoyando las energías renovables y las menos contaminantes a través de convenios con grandes empresas. Hemos de trabajar para ello y nos ponemos a vuestra disposición.
 • Publicidad dirigida directamente al turista que en aeropuerto  y en el puerto : debe informarse por medio de publicidad clara y directa  de los precios orientativos al centro de Barcelona y a dos o tres puntos más (estamos en contra de precios fijos inamovibles porque creemos en la honradez del taxista y en la competitividad del taxi  frente a otros medios de transporte).
 • Dignificar nuestra profesión  y no dañarla, estamos por defender el buen servicio del taxi.
 • Crear una comisión para filtrar de forma más razonable la apertura de expedientes sancionadores por parte de los distintos ayuntamientos del área metropolitana. Por ejemplo, en relación a sanciones de estacionamiento que por desgracia son demasiado frecuentes e innecesarias por ser posteriormente archivados.
 • Obligar y subvencionar el uso de las tarjetas de crédito en el taxi como medio de pago obligatorio y normal…

Como ya avanzamos en nuestro anterior dossier, igualmente  consideramos básico y fundamental  el reinventar un  PLAN DE VIABILIDAD DEL TAXI. Dicho Plan no debería caer en errores del pasado.Sabemos de lo complicado y difícil que puede resultar, pero con imaginación y desde la legalidad absoluta y los más amplios consensos se puede labrar un camino que nos acerque a su puesta en marcha en el futuro más o menos cercano. Hemos de ser conscientes que  la retirada  de licencias supone  lo único que directamente hará aumentar nuestras  recaudaciones diarias. Ahora bien, somos a la vez realistas en el hecho de que dada la escasez de medios y la situación económica reinante, lo único que podemos aportar  es un avance en soluciones que luego podremos plasmar a medio y largo plazo. Soluciones  que no serán realizables sino en un periodo de mayor bonanza económica. Ello es así, porque precisamente cuando las cosas vayan bien o al menos a mejor,  será cuando podremos adoptar medidas reales y soluciones concretas realizables.No obstante, debemos ponernos a trabajar desde mañana mismo. Ya dijimos en nuestro escrito octubre de 2.012, que  podría estudiarse el destinar a dicha amortización de licencias un porcentaje de las tasas de transferencias o de las sanciones impuestas y cobradas por el IMT. Estudiemos y trabajemos sobre ello y hagámoslo sin demora alguna.

Tampoco queremos dejar en el tintero la mención al próximo Congreso de Móviles de finales de este mes de febrero. Se trata de una de las pocas alegrías para nuestra economía. Hemos de cuidarlo y mimarlo al máximo. Esta es la linea de trabajo que se viene llevando año tras año por la Guardia Urbana, Mossos , inpectores o Turisme de Barcelona. Pero a la vez debemos dar la máxima flexibilidad a la flota hablando por ejemplo con los Hoteles para que se pueda encochar en los mismos sin limitación. De esta forma lograremos  que otros colectivos fuera del taxi no nos arrebaten a  nuestra potencial clientela.
Insistimos en que es el momento de una meditada reflexión. Debemos fijar   los valores e ideas  que queremos proteger, y los fines que queremos alcanzar y el camino que debemos  seguir para lograrlo .
Quedando, como siempre a su entera disposición para seguir  trabajando juntos, se despiden atentamente:

DIONISIO GRACIA FAJARDO

Presidente del STAB y de la FCTY

Vicepresidente de la UNALT

IGNACIO URIOS JOVER

Secretario del STAB